The ImpacTalk Team

The team of ImpacTalk consists of top experts who employ their expertise and contribute to the mission of the Greek platform of alternative education. 

Journalism Team

Christina Katsantoni

Makis Provatas

Mia Kollia

Kallia Kastani

Athina Christopoulou

Editorial Team

Mia Kollia

Alexandros Theodoropoulos

Directors

Vasilis Benetatos

Leonidas Panonidis

John Pequeña

Communication Strategy

Progressive

Web Development

Rocket Path

Platform Design

Relevance

Theme Song

Giorgos Balatsinos

Production Team

Alexandros Nikolaou

Sotiris Lavdas

Giorgos Karpelis

Nikos Pappas

Ilias Spyroukis

Montage

Anemon

New Order Creative

Aris Makris

Special Collaborators

Klio Karanika

Eva Karampatsou

#ImpacTalkBeALeader