Όροι Χρήσης

Η εταιρεία IMPACTALK I.K.E. (εφεξής αναφερόμενη ως «IMPACTALK» ή «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (οδός Πίνδου 27, τηλ.2168002701, email: info@impactalk.gr, https://www.impactalk.gr), είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας https://www.impactalk.gr (εφεξής «Iστοσελίδα») και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών. Η Εταιρεία δημιούργησε και λειτουργεί νομίμως στο διαδίκτυο την Ιστοσελίδα, με σκοπό τη χρήση της και την πραγματοποίηση αγορών συνδρομητικών προϊόντων εναλλακτικής εκπαίδευσης («Υπηρεσίες»). Η επίσκεψη, πλοήγηση και εγγραφή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Η χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών, καθώς και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (εφεξής «Υλικό») υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής αναφερόμενοι και ως «Γενικοί Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Κάθε πρόσωπο που είναι χρήστης ή συνδρομητής περιεχομένου (εφεξής «Χρήστες» ή μεμονωμένα «Χρήστης») που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους Χρήσης και υπάγεται σε αυτούς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτής δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης από όλους τους Χρήστες καθώς και την πλήρη εφαρμογή τους, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη μόνη νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των Χρηστών και της IMPACTALK και έχει πλήρη ισχύ ως να είχε υπογραφεί γραπτώς. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν και για τυχόν μελλοντικές επισκέψεις των Χρηστών στην Ιστοσελίδα (https://www.impactalk.gr). Ως εκ τούτου, η IMPACTALK ζητά από τους Χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν κείμενο.
Στο κείμενο που ακολουθεί οι Χρήστες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις ακόλουθες ενότητες των Γενικών Όρων Χρήσης:

1.    Αποδοχή όρων χρήσης και χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους
2.    Πνευματικά δικαιώματα
3.    Εγγραφή – καταχώρηση στοιχείων
4.    Δικαιώματα-υποχρεώσεις Εταιρείας και Χρήστη
5.    Τρόποι πληρωμής
6.    Προστασία προσωπικών δεδομένων
7.    Cookies
8.    Ευθύνη της Εταιρείας ως προς το περιεχόμενο
9.    Εξωτερικοί σύνδεσμοι
10.    Διόρθωση - τροποποίηση όρων χρήσης
11.    Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

1. Αποδοχή Όρων χρήσης και χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους
Με την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ότι όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των οιονδήποτε προσφορών, συμφωνεί να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε επιπλέον οδηγία ή ειδικό όρο έχει αναρτηθεί, ή κανόνα που είναι εν ισχύ, όπως αναρτώνται και ανανεώνονται από την Εταιρεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

H Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων, όπως ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ως εκ τούτου η χρήση της Ιστοσελίδας από παιδιά θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων και υπό την επίβλεψή τους.

Ο Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις Υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου (Ιστοσελίδα).
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

2. Πνευματικά δικαιώματα
Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος www.impactalk.gr (Ιστοσελίδα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της IMPACTALK σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τον σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, τη βάση δεδομένων και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, video, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, επιστημονικών παρουσιάσεων και μελετών, υπηρεσιών και όλων των άλλων αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας), είτε άμεσα ως δημιουργός είτε έμμεσα, με άδεια από τους εκάστοτε δημιουργούς. Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών των δικαιωμάτων θα επιφέρει τις επακόλουθες κυρώσεις και την ευθύνη που καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους. Ενδεικτικά και μη αποκλειστικά απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας: η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημοσίευση, η διανομή με οποιοδήποτε μέσο κειμένων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου www.impactalk.gr.
Η Εταιρεία δημιούργησε και λειτουργεί νομίμως στο διαδίκτυο την Ιστοσελίδα. O δικτυακός τόπος της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής, www.impactalk.gr, οι Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω του δικτυακού τόπου αυτού, καθώς και το χρησιμοποιούμενο λογισμικό ανήκουν στην Εταιρεία.
Τα ονόματα, οι εικόνες και όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι είτε νομίμως καταχωρημένα εμπορικά σήματα, είτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και τρίτων μερών, άλλων εταιρειών, ή αντιστοίχων ιδιοκτητών, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων περί εμπορικών σημάτων και από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και λογότυπων χωρίς άδεια απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

3. Εγγραφή – καταχώρηση στοιχείων  
Ο Χρήστης, συναινώντας στους παρόντες όρους και αποδεχόμενος την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, καταχωρεί τα ακόλουθα στοιχεία ανά παρεχόμενη υπηρεσία:

•    Όνομα, κατά την εγγραφή του στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία ή/και όταν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk.
•    Επώνυμο, κατά την εγγραφή του στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία, ή/και όταν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk.
•    Διεύθυνση (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), κατά την εγγραφή του στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία.
•    Ε-mail επικοινωνίας, κατά την εγγραφή του στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία, το οποίο χρησιμοποιείται και ως username για την ταυτοποίηση του Χρήστη, ή/και κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία ImpacTalk newsletter, ή/και όταν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk.
•    Προσωπικός κωδικός ασφαλείας (Password), κατά την εγγραφή του στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή του σε συνδυασμό με το username (e-mail του Χρήστη). Για τον κωδικό αυτό παρέχεται η δυνατότητα επανάκτησής του (επιλογή: “Ξέχασα τον κωδικό μου”, κατά την οποία ο Χρήστης εισάγει το e-mail του, ώστε να λάβει σύνδεσμο για να ενεργοποιήσει νέο κωδικό προσωπικό κωδικό ασφαλείας).

Η Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας περιεχομένου) είναι συμβατή με όλους σύγχρονους περιηγητές ιστού (web browsers) τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές.

 

4. Δικαιώματα - υποχρεώσεις Εταιρείας και Χρήστη
Μετά τη δημιουργία λογαριασμού, ο Χρήστης δύναται να εισέρχεται στην πλατφόρμα με τη χρήση username-password. Ο Χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται για το επερχόμενο υλικό της πλατφόρμας, το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς, καθώς και να έχει πρόσβαση στο ιστορικό των δραστηριοτήτων που έχει παρακολουθήσει. Επιπρόσθετα, ο Χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο (από όλες τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στις σελίδες περιεχομένου), προτρέπεται να συμπληρώσει ερωτηματολόγια (για τη βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη και την εξατομίκευση περιεχομένου) και δύναται να πλοηγηθεί σε συγκεκριμένο υλικό βάσει αναζήτησης με όρους-κλειδιά στο ανηρτημένο περιεχόμενο της πλατφόρμας.
Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας εγγεγραμμένου Χρήστη
πρέπει να κοινοποιείται στην IMPACTALK, αποστέλλοντας στην Εταιρεία σχετική ειδοποίηση (στοιχεία επικοινωνίας: Οδός Πίνδου 27, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, τηλ.2168002701, email: info@impactalk.gr)

Ένας εγγεγραμμένος Χρήστης μπορεί να προσφέρει μία δωρεάν συνδρομή στις Υπηρεσίες σε άλλο, τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο δωρολήπτης δεν αποτελεί εγγεγραμμένο μέλος της πλατφόρμας, θα πρέπει να εισέρχεται και να εγγράφεται σε αυτήν εντός 48 ωρών, ειδάλλως η συναλλαγή θεωρείται άκυρη και η συνδρομή πιστώνεται στο όνομα του δωρεοδόχου.

Η Εταιρεία λαμβάνει ειδοποιήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@impactalk.gr. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί στην Εταιρεία εντός 24 ωρών μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν ο αποστολέας λάβει μια αυτόματη, ηλεκτρονική ειδοποίηση ότι η αποστολή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Η Εταιρεία απαντά στην ηλεκτρονική αλληλογραφία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Απαγορεύεται ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας περιεχομένου) με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τα υπολογιστικά συστήματα-εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτά, ή να παρεμποδίσει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ή να εισάγει οτιδήποτε (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ιού, worm, trojan horse, keystroke logger, spyware ή άλλο κακόβουλο λογισμικό) που μπορεί να επηρεάσει ή να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή να καταστρέψει οποιοδήποτε σύστημα, δίκτυο, δεδομένο ή προσωπικό δεδομένο που είναι αποθηκευμένο στα συστήματα της Εταιρείας.

Ο Χρήστης, ακόμη, απαγορεύεται να προσπαθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πλατφόρμα, σε άλλους λογαριασμούς Χρηστών της Ιστοσελίδας, σε συστήματα υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με τα υπολογιστικά συστήματα-εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας, μέσω hacking, μέσω προγραμμάτων ανάκτησης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή να παρεμποδίζει ή να επιχειρεί να παρέμβει στην ορθή λειτουργία της Iστοσελίδας ή των δραστηριοτήτων που παρέχονται μέσω της Iστοσελίδας.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να αποκτήσει ή να επιχειρήσει να αποκτήσει οποιαδήποτε πληροφορία μέσω οποιουδήποτε μέσου, που δεν έγινε σκόπιμα διαθέσιμο στην πλατφόρμα ή μέσω αυτής.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να καταβάλλει επιμέλεια και φροντίδα στο να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ούτως ώστε να αποφευχθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στον λογαριασμό του, και πιο συγκεκριμένα οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει διαρροή ή δόλια χρήση του κωδικού εισόδου (Username) και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (Password), και δεν πρέπει ποτέ να τα αποκαλύψει σε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο Χρήστης πρέπει πάντα να γνωρίζει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα του ζητήσει υπάλληλος της IMPACTALK να αποκαλύψει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) του λογαριασμού του.

Ο Χρήστης αποδέχεται να αποζημιώσει και να προστατεύσει την Εταιρεία, τις συνεργαζόμενες με εκείνη εταιρείες και όλους τους διευθυντές, μετόχους, υπαλλήλους, συνεργάτες, αντιπροσώπους, εργολάβους, προμηθευτές, μεταπωλητές και τους εκπροσώπους των ανωτέρω επιχειρήσεων από κάθε απώλεια, ζημιά, υποχρέωση ή απαίτηση που προκύπτουν από παράνομες ενέργειές του κατά τα προαναφερθέντα.

5. Τρόποι πληρωμής
Η Ιστοσελίδα επιτρέπει τη χρήση των παρακάτω μεθόδων πληρωμής, διενεργούμενων στην πλατφόρμα πληρωμών EveryPay: χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει προσφορές, κουπόνια προσφοράς ή κάρτες δώρων για τους Χρήστες, αλλά και άλλους τύπους προωθητικών ενεργειών ή διαφημιστικών ενεργειών. Οι προωθητικές ενέργειες και τα σχέδια προώθησης μπορούν να εξαργυρωθούν όπως περιγράφεται στις λεπτομέρειες της προσφοράς και ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή οποίοι θα αναγράφονται ξεκάθαρα και θα παρουσιάζονται εκ των προτέρων στον Χρήστη.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η IMPACTALK ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Στη σχετική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα (https://www.impactalk.gr/data_protection), οι Χρήστες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών τους δεδομένων καθώς για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστό και ως GDPR – General Data Protection Regulation).

7. Cookies
Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της, για τη βελτιστοποίηση του παρουσιαζόμενου περιεχομένου καθώς και για συλλογή στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες-συνδρομητές (βλ. Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, https://www.impactalk.gr/cookies).

8. Ευθύνη της Εταιρείας ως προς το περιεχόμενο
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση, την εφαρμογή, τον αντίκτυπο ή την επικοινωνία των ιδεών που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα της. Οι εκάστοτε ομιλητές και εκπαιδευτές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ομιλιών και των εκπαιδεύσεων.
Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας να είναι έγκυρες, επικαιροποιημένες, ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η IMPACTALK δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
Η IMPACTALK καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτήν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η IMPACTALK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Ιστοσελίδας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η IMPACTALK δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που Χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

9. Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη μορφή απώλειας ή ζημίας που υπέστη ο χρήστης που επισκέπτεται τέτοιους ιστότοπους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν χωρίς διακοπή.
Επιπλέον, αυτοί οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί, όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να προσθέσει συνδέσμους χωρίς προειδοποίηση και να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιέχει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν, ή τις διαφημίσεις που ενδέχεται να παρουσιάσουν.

10. Διόρθωση - τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του ιστότοπου. Μετά από την ανακοίνωση της τροποποίησης, η χρήση του ιστότοπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην Iστοσελίδα. Η χρήση της Iστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης συνεπάγεται αποδοχή των πιο πρόσφατων Γενικών Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της παρουσίασης ή της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή Υπηρεσίας.
Η Εταιρεία ενδέχεται να αποστέλλει ειδοποίηση στον Χρήστη είτε γραπτώς (στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική του διεύθυνση) είτε ηλεκτρονικά (στην τελευταία γνωστή ηλεκτρονική του διεύθυνση, e-mail address) πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση των Γενικών Όρων Χρήσης.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και Επίλυση Διαφορών
Για κάθε διαφορά, που ενδεχομένως προκύψει, σε σχέση με την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της παρούσας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σημείωση:
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης αναθεωρήθηκαν την 07Απριλίου 2021.