Αν είχαν μείνει κάποιοι ανάμεσά μας που δεν είχαν αποδεχτεί τις αλλαγές στις αγορές, στις ανάγκες των πελατών και στις σύγχρονες τεχνολογίες, μετά τα πρώτα χρόνια της πανδημίας έχουν πειστεί ακόμη και αυτοί. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια αγορά, που έχει αλλάξει με τρόπους που δεν μπορούσαν να είχαν προβλέψει ούτε τα πιο τολμηρά στελέχη.

Από τη Μία Κόλλια

#changemanagement #success #executives #innovation #technology #globalmarket  #decisionmaking #transformation

Οι C-Suite ομάδες κάθε οργανισμού και εταιρείας έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες αποφάσεις μέσα σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και οι σύγχρονοι ηγέτες καλούνται να εξισορροπήσουν περίπλοκες ανάγκες:

1. Διατήρηση απόδοσης εν μέσω ριζικών αλλαγών

Ενώ είναι επείγουσα η ανάγκη μεταμόρφωσης των οργανισμών μας, προκειμένου να απαντήσουμε αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις των αγορών, χρειάζεται ταυτόχρονα να διατηρήσουμε σε σωστό ρυθμό την τρέχουσα απόδοση των ανθρώπων μας για να μη ρισκάρουμε την επιβίωση των εταιρειών. Αυτή λοιπόν η νέα «διπλή πραγματικότητα» μας αναγκάζει να λειτουργούμε σε δύο ταχύτητες.

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία ομάδων με διαφορετικούς στόχους. Μπορούμε να αναθέσουμε σε ένα τμήμα των εργαζομένων τη συνέχιση των πρακτικών που μέχρι στιγμής λειτουργούν παραγωγικά, ενώ ένα δεύτερο τμήμα εργαζομένων μπορεί να αναλάβει να δημιουργήσει τις νέες συνθήκες με τις οποίες θα λειτουργήσουμε στο μέλλον.

Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντική η επικοινωνία, καθώς η ομάδα που δουλεύει τις τρέχουσες πρακτικές θα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί σωστά, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στις νέες δομές. 

Οι συχνές συναντήσεις ανάμεσα στους υπεύθυνους των ομάδων και στα μέλη που διεκπεραιώνουν τις καθημερινές εργασίες και στις δύο ομάδες κρίνονται ως καίριας σημασίας. Μόνο έτσι θα γίνεται εφικτό να μοιράζονται σωστά οι πληροφορίες και τα δεδομένα των πελατών, αλλά και να επεξηγούνται σωστά και αναλυτικά οι διαδικασίες λειτουργίας και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική απόδοση δύο ταχυτήτων μέσα στον ίδιο οργανισμό.

corporations

2. Διαχείριση ασάφειας κατά τη διάρκεια μετασχηματισμών

Η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός ψηφιακού μετασχηματισμού είναι τα απολύτως απαραίτητα πρώτα βήματα, πριν αποπειραθούμε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε νέα πρακτική στη λειτουργία της εταιρείας μας.

Τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζονται οι μελέτες και ο προγραμματισμός μας, όμως, εξελίσσονται διαρκώς ενώ διαμορφώνονται και επηρεάζονται από πολλά και διαφορετικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις καθημερινές αλλαγές στις αγορές, τις νέες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των πελατών, τα νέα δεδομένα στις ανεφοδιαστικές αλυσίδες κ.ο.κ.

Η διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση αυτών των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει μια σχετική ασάφεια, όταν ο οργανισμός ή η εταιρεία μας έχει ήδη μπει στη διαδικασία εφαρμογής ενός ψηφιακού μετασχηματισμού. Με δεδομένα που αλλάζουν κάθε μέρα, πώς μπορεί κανείς να κάνει σαφή και σίγουρα βήματα;

Το κλειδί αντιμετώπισης αυτής της συνθήκης είναι η ευελιξία.

Μπορεί σε κάποιους να φαντάζει απλό, όμως η απαραίτητη και τόσο χρήσιμη ευελιξία αναπτύσσεται μόνο πάνω σε βάσεις βαθιάς εταιρικής κουλτούρας, σε επίπεδο επικοινωνίας και σε επίπεδο εκπαίδευσης.

Οι οργανισμοί που επενδύουν χρόνο και κεφάλαιο για την καλλιέργεια εξαιρετικά εκπαιδευμένου προσωπικού, εξασφαλίζουν το μέλλον της επιτυχίας τους. Και ως επιπλέον πλεονέκτημα, οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τέτοιες ευκαιρίες τείνουν να είναι πιο πιστοί στις εταιρείες που επενδύουν σε εκείνους.

Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων είναι το δεύτερο απαραίτητο στοιχείο για την ευελιξία. Απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία για την έγκαιρη συλλογή σωστών στοιχείων και ομάδες με τις αντίστοιχες ικανότητες ανάλυσής τους. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μοντέλα πρόβλεψης για τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και άρα να κινηθούμε ευέλικτα ώστε να τις καλύψουμε.

3. Υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων

Ενόσω συμβαίνουν όλες οι προαναφερθείσες αλλαγές στα δεδομένα των αγορών και στις συμπεριφορές των πελατών, τα σύγχρονα στελέχη οφείλουν να εξερευνούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες.
Η υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και οι νέες συνθήκες της πανδημικής περιόδου έχουν αλλάξει πολύ το επιχειρηματικό τοπίο και, αναπόφευκτα, μεταβάλλουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο χτίζει κάποιος ένα εταιρικό μοντέλο.

Καθώς πάντοτε οφείλουμε να θέτουμε στο κέντρο κάθε προσέγγισης τον τελικό πελάτη / χρήστη, πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πλευρές του εκάστοτε νέου μοντέλου για ενδεχόμενες βελτιώσεις. Αφού εντοπιστεί το κοινό-στόχος, είναι καλό να εξεταστούν δύο βασικές συνισταμένες: α) η αύξηση πελατών υψηλής αξίας και β) η μείωση εξόδων για την ικανοποίησή τους.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το δίπολο (πώς μπορώ να κερδίσω πελάτες υψηλότερης αξίας; πώς μπορώ να μειώσω το κόστος των υπηρεσιών;) πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της δημιουργίας κάθε νέου μοντέλου. Παράλληλα, τα ιθύνοντα στελέχη πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται για τις διαρκείς αλλαγές στα δεδομένα των αγορών, ώστε να τροποποιούν στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου εγκαίρως.

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ιστορική περίοδος την οποία διανύουμε. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι με πολλούς και διαφορετικούς δρόμους, που δημιουργούνται και μεταβάλλονται γρηγορότερα από ποτέ μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Τα ηγετικά στελέχη του σήμερα καλούνται να εξισορροπήσουν πολλές διαφορετικές απαιτήσεις και να δημιουργήσουν νέες προτάσεις για τους ηγέτες του αύριο.